consultingco

PDF Drukuj Email

Asystent Rodziny

Oferta kursu szkoleniowego zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 

Nowe regulacje systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2012 r. na mocy ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 nr 149 poz. 887) wprowadzają nowy zawód – ASYSTENT RODZINY. Zgodnie z zapisem ustawy Minister Pracy i Polityki Społecznej wydał rozporządzenie określające zakres szkolenia, którego odbycie jest konieczne, by móc pełnić funkcję Asystenta. Tylko i wyłącznie ukończenie szkolenia zgodnego z tym zakresem pozwoli Państwu ubiegać się o stanowiska Asystenta w każdej jednostce samorządu terytorialnego. Te same wytyczne będą obowiązywać KOORDYNATORÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ. Zatem ukończenie szkolenia otworzy przed Państwem możliwości podniesienia własnych kwalifikacji, przekwalifikowania się i nabycia uprawnień do wykonywania nowego zawodu.

Rozporządzenie określa również wytyczne co do trenerów uprawnionych do prowadzenia szkoleń. Nasza kadra trenerska poza tym, że spełnia te warunki posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, co pozwoli uczestnikom nabyć wiedzę praktyczną możliwą do wykorzystania na wielu płaszczyznach zawodowych.

 

Cele szkolenia:

1. Zdobycie uprawnień do wykonywania nowego zawodu Asystenta rodziny,
2. Przygotowanie osób do pełnienia roli zawodowej asystenta,
3. Poznanie metod pracy z dysfunkcyjnymi rodzinami oraz zdobycie praktycznych umiejętności udzielania pomocy i odpowiedniego wsparcia poszczególnym członkom rodziny.

 

Odbiorcy szkolenia:

- Pracownicy ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie,
- Osoby pracujące w charakterze asystentów rodziny,
- Psychologowie i pedagodzy przygotowujący się do pracy w zawodzie asystenta rodziny,
- Osoby zajmujące się zawodowo pracą z osobami zagrożonymi marginalizacją społeczną,
- Osoby, które interesują się tematyką, chcą poszerzać swoją

 

Informacje organizacyjne:

Miejsce szkolenia - Lublin/Kielce/Rzeszów/Kraków

Czas trwania szkolenia - 230 godzin zajęć warsztatowych z elementami wykładu oraz 30 godzin superwizji

Termin szkolenia - początek szkolenia ustalony po zebraniu 18-osobowej grupy

Ilość osób w grupie - 18

Koszt szkolenia - 3 600 zł

Cena obejmuje - zajęcia, materiały szkoleniowe. Uczestnik sam pokrywa koszty dojazdu, wyżywienia oraz ewentualnego zakwaterowania

Sposób płatności - płatności można dokonać jednorazowo albo w czterech ratach. Termin płatności pierwszej raty zostanie ustalony po zebraniu składu grupy.

Sposób realizacji - warsztaty realizowane są w blokach weekendowych od piątku do niedzieli. Pierwszego dnia od 14:00 do 19:00, drugiego i trzeciego dnia od 9:00 do 14:00 i od 15:00 do 18:15. Szkolenie składa się z 9 zjazdów I superwizji, które są włączone w blok warsztatów. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w miesiącu w trybie weekendowym.


Zakres szkolenia:

1. wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, zabezpieczenia społecznego oraz prawa pracy
2. regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
3. zadania i uprawnienia asystenta rodziny
4. metodyka pracy asystenta
5. etyka pracy asystenta rodziny
6. analiza własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zadań asystenta rodziny, obejmująca trening interpersonalny i terapię własną
7. komunikacja interpersonalna
8. zagadnienia dotyczące funkcjonowania rodziny (struktura, funkcje, potrzeby)
9. charakterystyka problemów rodziny, w tym w szczególności:
a) problemów destrukcyjnych zachowań dziecka i rodziców
b) nieprawidłowych postawy rodzicielskich
c) problemów wychowawczych
d) problemów w pełnieniu ról społecznych, bezrobocia, uzależnienia, choroby psychicznej
e) specyfiki rodziny dotkniętej różnymi dysfunkcjami
10. sporządzanie planu pracy z rodziną
11. doskonalenie umiejętności opiekuńczych-wychowawczych rodziny, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze oraz w wypełnianiu ról społecznych
12. elementy ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego
13. edukacja zdrowotna
14. pielęgnacja niemowląt i dzieci
15. organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży
16. problematyka mediacji w rodzinie
17. problematyka interwencji kryzysowej w rodzinie
18. współpraca asystenta z rodzinami oraz służbami wspierającymi rodzinę
19. pomoc w funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym
20. wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, z uwzględnieniem problemów dotyczących rozwoju dziecka i wpływu sytuacji kryzysowych w rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka
21. organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania
22. problemy wynikające z opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem
23. zagadnienia dotyczące uprawnień w zakresie dotyczącym wsparcia osób niepełnosprawnych
24. zapoznanie się z systemem funkcjonowania instytucji prowadzącej pracę z rodziną, w formie praktyk w tej instytucji
25. superwizja

 

Pozostałe informacje znajdują się w ofercie szkoleniowej. Zapraszamy do kontaktu!

 

Do pobrania

- oferta Asystent Rodziny

- karta zgłoszeniowa